Венета Иванова

Основател на Център за психологично консултиране и медиация "Спектър"

Психолог

Сертифициран Психотерапевт, обучавана в Школата по позитивна психотерапия ДППБ, в рамките на World Assosiation ot Positive Psychotherapy- WAPP, Висбаден, Германия.

Сертифициран Хипнотерапевт

Сертифициран Арт Терапевт

Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, ефективна комуникация и емоционална интелигентност.

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието под номер 20140404007

Сертифициран семеен медиатор по трансгранични семейни спорове – преминала обучение в MiKK e.V International Mediation Center for family conflict and child abduction, Берлин,Германия.

Член на Международната мрежа на трансграничните семейни медиатори.

Лектор е на различни теми, свързани с детското развитие и развиване на емоционални компетентности от ранна детска възраст. Разработва и участва в множество проекти, свързани с индивидуално и групово консултиране и терапия на деца и семейства.

Майка на две деца – син и дъщеря.

Медиаторската ми практика е в сферата на: Семейна медиация, медиация в образованието, медиация в здравеопазването и медиация в екипа.

Едно от най-значимите ми постижения в професионален план е да бъда един от създателите на  “Академия Миротворци” – иновативен подход за пилотното въвеждане на медиацията в образованието в България, като начин за справяне с агресията и създаване на умения за ефективно общуване сред децата. Методологията на „Академия Миротворци“ е разработена с оглед възрастовите потребности в детската градина, училище и университета.